Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Profile Belux NV is de vaste inrichting van Profile Tyrecenter Nederland B.V., statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk te 3904 NK Veenendaal, Citadel 14, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0892 751 772 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden- Nederland onder dossiernummer 30172265.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroepsactiviteit of bedrijf en via de webshop van Profile Belux producten of diensten bestelt;
 3. Vestiging: de rechtspersoon die de door de consument bestelde producten en/of diensten vervolgens bij de leverancier bestelt en nadien levert aan de consument;
 4. Leverancier: de rechtspersoon die de producten op verzoek/ aanvraag van de vestiging bij de vestiging aflevert.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Profile Belux NV
Posthofbrug 6-8
2600 Antwerpen-Berchem

BTW nummer: BE0892 751 772

Telefoonnummer: 0032 (0)3 546 04 10
Fax: 0032 (0)3 546 04 12
E-mailadres: contactdesk@profile.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op iedere overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument. De Consument aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 2. De Ondernemer garandeert geen enkele graad van beschikbaarheid, veiligheid of performantie van de website en de diensten die via de website aan de consument worden aangeboden. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het gebruik of de omvang van de website en de dienst die via de website wordt aangeboden, op te schorten of stop te zetten, zonder daarvoor gehouden te zijn tot enige voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding aan de Consument.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien bepaalde taksen, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.
 2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, zoals prijs, merk, type en maat van de band. Indien de Consument diensten heeft besteld wordt aangegeven welke dienst zal worden verleend en tegen welke prijs. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  - De identiteit van de ondernemer en zijn geografisch adres;
  - De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
  - De prijs en leveringskosten inclusief belastingen;
  - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - De wijze van betaling, aflevering van de producten of uitvoering van de diensten van de overeenkomst;
  - Het bestaan van een verzakingsrecht;
  - De wijze van terugneming en teruggave van het product met inbegrip van de daaraan verbonden kosten;
  - De geldigheidsduur van het aanbod;
 3. De ondernemer is slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie betreft. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de onderneming.

Artikel 6 - De overeenkomst en eigendomsvoorbehoud

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Ondernemer zal een bevestiging van de bestelling per e-mail zowel naar de Consument als naar de Vestiging sturen. Vervolgens bestelt de Vestiging bij de Leverancier de artikelen, welke de Vestiging vervolgens zal leveren aan de Consument.
 3. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Consument, de exclusieve eigendom van de Ondernemer.
 4. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Consument vanaf de levering van de producten.

Artikel 7 - Annulering van bestelde artikel(en)/ Herroepingsrecht/Kosten

De consument heeft het recht aan de Ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst .

 1. De Consument kan zijn/haar bestelling schriftelijk annuleren via een digitaal formulier (zie onder), per e-mail op contactdesk@profile.be of per post naar Profile Belux, Vosseschijnstraat 11, 2030 Antwerpen. Noodzakelijk is dat de Consument voldoende gegevens aanlevert, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer en het bankrekeningnummer, zodat de bestelling kan worden achterhaald en kan worden geannuleerd. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.
 3. Om de overeenkomst te herroepen, dient de Consument een herroepingsformulier in te vullen. Dat formulier is hier terug te vinden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Wanneer u een band of velg koopt, plant u direct een afspraak in voor montage. In principe is deze dag de levertijd. Indien het product niet op voorraad is, of niet op tijd geleverd kan worden, dan neemt de desbetreffende vestiging binnen 2 dagen telefonisch contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. Overige producten worden binnen 24 uur verzonden en binnen 5 werkdagen bezorgd.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Vestiging zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien de Consument de vervangende artikelen niet wenst te kopen, dan komen de kosten voor rekening van de Vestiging. De Vestiging zal de Ondernemer vervolgens opdracht geven tot onmiddellijke terugbetaling van de ontvangen gelden.
 3. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust tot het moment van levering bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling

 1. Via de webshop van de Ondernemer is het mogelijk online producten aan te schaffen en te betalen. De Consument heeft verscheidene betalingsmogelijkheden, zoals creditcard en Maestro, betalen in de vestiging etc. De betalingen zullen in een beveiligde omgeving van Ingenico of Atos Worldline worden uitgevoerd. De kosten die online betalingen met zich meebrengen worden verrekend aan de klant in de vorm van 2,5% handling fee over het gehele factuurbedrag. De bankgegevens van de Consument zullen nimmer worden opgeslagen. Wel dient de Consument zich te realiseren dat betalen via het Internet nooit 100% veilig is. Betalingen via het internet zijn voor eigen risico van de Consument. Profile Belux doet alle aansprakelijkheid voor iedere vorm van schade die de Consument in dat verband zou lijden, uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 10 - Privacy gegevens

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Profile Belux NV ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van (online) verkoop en marketing van goederen en diensten.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Profile Belux NV , met maatschappelijke zetel te Antwerpen (Posthofbrug 6-8
2600 Antwerpen-Berchem) in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE0892 751 772.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website www.profile.be en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze website) vermelde emailadressen verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

GDPR en AVG: De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Profile Belux NV. Persoonsgegevens die geregistreerd worden: De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Persoonlijke identificatiegegevens zoals e-mailadres, voornaam, familienaam, adres, woonplaats
 2. In het geval van niet-particuliere klanten: de bedrijfsnaam (eigenaar/lease van de gebruikte auto)
 3. Details van de gebruikte auto die dienen om de dienstverlening te verbeteren, o.a.:
  1. Model en type van de auto
  2. Nummerplaat
  3. Soort en type van de gebruikte banden
  4. Kilometerstand
 4. Gegevens die betrekking hebben op de interesses van de klant en de niet-klant op het vlak van de aangeboden producten en diensten van de Opdrachtgever
 5. Gegevens die het gebruik van de diverse door de Opdrachtgever benutte marketingkanalen registreren. Bijvoorbeeld: het openen van en doorklikken in e-mails, de frequentie en de duur van de bezoeken aan de website.

Bovenstaande gegevens gebruiken we voor volgende redenen: verbeteren van de diensten, de gebruikservaring op de website, het uitvoeren van een overeenkomst (online shopping), het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties (op basis van expliciete toestemming). Elk van onze klanten behoudt zich te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van deze gegevens. Hievoor contacteer je contactdesk@profile.be.

Duur van de verwerking: We behouden ons het recht voor om alle klantgegevens bij te houden voor de gehele duur van de klantrelatie. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen jou en Profile Belux NV. Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft.

 1. Door bestelling van de artikelen via de webshop verstrekt de Consument persoonsgegevens, dat wil zeggen informatie die direct tot de persoon te herleiden zijn zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enzovoort. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de Ondernemer, zodat de consument geïnformeerd kan worden over interessante aanbiedingen. Indien de Consument dit niet wenst kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar contactdesk@profile.be.
 2. De Ondernemer bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan hem worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hem worden verstrekt. Een e-mailadres wordt alleen gebruikt waarvoor dit aan de Ondernemer is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden door het sturen van een e-mail naar contactdesk@profile.be.
 3. E-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden zullen niet worden verstrekt, tenzij de Consument hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. Persoonsgegevens van Consumenten kunnen worden vrijgeven indien hiertoe een verplichting bestaat op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.
 5. De Consument heeft steeds het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren, te wijzigen en / of te verwijderen door middel van een verzoek via e-mail op het adres contactdesk@profile.be. De Consument zal een e-mail ontvangen ter bevestiging dat de gegevens gewijzigd of verwijderd zijn.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. Voor alle producten die gekocht worden in de webshop van Profile Belux geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Dat wil zeggen dat de Ondernemer en de Vestiging er voor instaan dat alle verkochte producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Met andere woorden staan de Ondernemer en de Vestiging garant dat de bestelde/aangekochte producten overeenkomen met de effectief geleverde producten. Wanneer dit bij een aangekocht product niet het geval is, bieden de Ondernemer en de Vestiging zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het betreffende product, kan dit gebeuren door vervanging, reparatie of terugbetaling.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld als een product toch niet op voorraad blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Een klacht over een product, dienst of de service van de Ondernemer/Vestiging kan door de Consument per e-mail contactdesk@profile.beworden ingediend.
 2. Indien de Consument niet binnen de in het voorgaande lid bepaalde termijn heeft gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk en vervalt ieder recht van de Consument op herstelling en/of vervanging van het product.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De hierboven genoemde garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het voertuig of foutieve montage door een derde.
 5. Zij is evenmin van toepassing bij slijtage of op producten met een kortere levensduur.

Artikel 13 - Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen klachten, bezwaren en geschillen in goed overleg trachten op te lossen.
 2. Het staat partijen vrij het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen, indien partijen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen. De rechtbanken te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van iedere betwisting omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
 3. De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

Onze algemene voorwaarden en privacy policy worden als aanvaard beschouwd indien men gebruik maakt van de website Profile.be en al haar functionaliteiten.